Des Moines, Iowa - Tony Simons Photography

The Women of Achievement Bridge

The Women of Achievement Bridge over the Des Moines River, in Des Moines, Iowa.

des moinesiowariverswomen of achievementbridgewells fargo arena